Akadálymentes nézet
 • rav4.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • isk3.jpg
 • szoc3.jpg
 • muvhaz2.jpg
 • orvosi.jpg
 • rav3.jpg
 • isk2.jpg
 • polg1.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc2.jpg
 • szoc1.jpg
 • polg2.jpg
 • posta.jpg

Ösztöndíj pályázati felhívás dolgozók számára (EFOP 3.9.2-16-2017-00005)

Tömörkény Községi Önkormányzat

Pályázati Felhívása

az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2018. (IV.27.) önkormányzati határozat szerint, a Tisza-menti virágzás Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával,az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek számára, átképzésük idejére a tanulmányok alatt felmerülő költségek enyhítése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása érdekében.

 

Személyi feltételek:

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen dolgozó önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó azon szakemberek számára, akik védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátás területén dolgoznak és vállalják, hogy a pályázati kiírásban vállalt képzést elvégzik.

Pályázat keretén belül támogatott képzések:

- családterapeuta

- ló terapeuta

- mentálhigiénés asszisztens

Csongrád Városi Önkormányzat vonatkozásában 5 fő részesülhet támogatásban, a megjelölt településeken pedig 1-1 fő.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pályázat benyújtásának határideje a Rendelet alapján 2018. június 30. napja. (Tekintettel arra, hogy a 2018. évben június 30. szombati napra esik, a pályázat leadási határideje 2018. július 2. napján 16:00).A pályázatot a Tömörkény Községi Önkormányzat 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni.

 

Az ösztöndíj szemeszterenkénti összege:

 

Az ösztöndíj szemeszterenkénti összege 150.000Ft./szemeszter, melyet a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve nem haladhatja meg az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeget, a folyósítást követő években pedig a települési önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított összeget.

Az ösztöndíjat a támogatási szerződés aláírásától és a jogviszony igazolásától kell folyósítani. Ezt követően igazolt szemeszterenként, október 10.-ig, illetve március 10-ig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése biztosítja.

 

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

 

A beérkezett pályázatokról a Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:

 • A munkakör betöltéséhez szükséges képzettség indokoltsága.

 • Az intézménynél eltöltött munkaviszony időtartama.

A beérkezett pályázatokat a Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testülete a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről minden év július 30. napjáig dönt. A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.

A pályázót a pályázat eredményéről a település polgármestere írásban értesíti. A sikeres pályázóval a polgármester a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a polgármester a Képviselő-testület által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 

a) a dolgozó képzettségét igazoló dokumentumot

b) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt

c) europass önéletrajzot és motivációs levelet

d) munkáltatói igazolást határozatlan idejű munkaviszonyról,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más forrásból ösztöndíjban nem részesül

f) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat.

 

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

 

Az ösztöndíjban részesülő dolgozók kötelezettsége

 • az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni,

 • hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a polgármester felé 15 napon belül bejelenteni,

 • a végzettség megszerzését igazoló oklevelet, tanúsítványt, vagy más igazoló dokumentumot az átadást követő 8 napon belül a polgármester felé benyújtani.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

 

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik,

b) az ösztöndíjban részesülő dolgozó munkaviszonya megszűnik,

c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

 

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget. Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni. A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek