Akadálymentes nézet
 • isk2.jpg
 • rav4.jpg
 • rav3.jpg
 • szoc2.jpg
 • polg1.jpg
 • muvhaz1.jpg
 • orvosi.jpg
 • isk3.jpg
 • isk1.jpg
 • szoc1.jpg
 • posta.jpg
 • szoc3.jpg
 • polg2.jpg
 • muvhaz2.jpg

Ösztöndíj pótpályázati felhívás dolgozók számára (EFOP 3.9.2-16-2017-00005)

Tömörkény Községi Önkormányzat

Pótpályázati Felhívása

az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

 

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2018. (XI.29) önkormányzati határozat szerint, a Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat módosításával, az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek számára, átképzésük idejére a tanulmányok alatt felmerülő költségek enyhítése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása érdekében pótpályázatot ír ki.

 

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen dolgozó önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó azon szakemberek számára, akik védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátás területén dolgoznak és vállalják, hogy a pótpályázati kiírásban vállalt nem OKJ-s képzést elvégzik.

 

Pótpályázat keretén belül támogatott képzések:

- családterapeuta

- ló terapeuta

- mentálhigiénés szakember

- mediátor

- közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

Tömörkény Községi Önkormányzat vonatkozásában összesen 1 fő részesülhet támogatásban.

A pótpályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:

A pótpályázat benyújtásának határideje a módosított szabályzat alapján 2018.12.28. napja 1600 óra. A pótpályázatot Tömörkény Községi Önkormányzat 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni. A pótpályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

Az ösztöndíj összege:

Az ösztöndíj összege 150.000Ft/szemeszter, mely a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve nem haladhatja meg az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeget, a folyósítást követő években pedig a települési önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított összeget.

Az ösztöndíjat a támogatási szerződés aláírásától és a jogviszony igazolásától kell folyósítani. Ezt követően igazolt szemeszterenként, október 10.-ig, illetve március 10-ig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése biztosítja.

 

A pótpályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pótpályázatokról Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:

 • a munkakör betöltéséhez szükséges képzettség indokoltsága,
 • az intézménynél eltöltött munkaviszony időtartama.

A Képviselő-testület a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről 2019.01.12. napjáig dönt. A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.

A pályázót, a pótpályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. A sikeres pályázóval Tömörkény Községi Önkormányzat a pótpályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pótpályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a) a dolgozó képzettségét igazoló dokumentumot
 2. b) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt
 3. c) europass önéletrajzot és motivációs levelet
 4. d) munkáltatói igazolást határozatlan idejű munkaviszonyról,
 5. e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más forrásból ösztöndíjban nem részesül
 6. f) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat
 7. g) folyamatban lévő tanulmány esetén hallgatói jogviszony igazolást.

 

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő dolgozók kötelezettsége:

 • az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni,
 • hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a polgármester felé 15 napon belül bejelenteni,
 • a végzettség megszerzését igazoló oklevelet, tanúsítványt, vagy más igazoló dokumentumot az átadást követő 8 napon belül a polgármester felé benyújtani.

 

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

 1. a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik,
 2. b) az ösztöndíjban részesülő dolgozó munkaviszonya megszűnik,
 3. c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

 

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget. Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni. A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

 

A pótpályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Tömörkény, 2018. december 13.

 

Bánfi Sándor

polgármester

 

Dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Népszerű tartalmak

Friss hírek